Tag: vt

วิธีเปิดการใช้งาน VT (Virtualization Technology)

MEmu App Player จะทำงานได้ดีขึ้นถ้าเปิดการใช้งาน virtualization (หรืออีกชื่อคือ Intel-VT or AMD-V) CPU ของ Intel และ AMD ส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบนี้ ถ้าไม่ได้มีการเปิดใช้งาน แนะนำให้ทำดังนี้ 1.โหลดโปรแกรมLeoMoon CPU-Vเพื่อเช็คว่าคอมเราสามารถทำการใช้งานได้ไหม 2.ถ้าผลเป็นดังนี้ แปลว่าคอมคุณเก่าเกินหรือไม่สนับสนุนระบบนี้ 3.ถ้าเป็นดังนี้จะต้องไปทำการปรับค่าที่ BIOS วิธีเปิดการใช้งาน VT (Virtualization Technology) ใน BIOS ขั้นตอน… Read more »