Google แปลภาษา PC

ดาวน์โหลด Google แปลภาษา บน PC

Google แปลภาษา PC

Google แปลภาษา

 • อัปเดตเมื่อ

 • เวอร์ชันปัจจุบัน

  1709206257

 • ให้บริการโดย

  Google แปลภาษา PC

คุณสมบัติของ Google แปลภาษา บน PC

เมื่อใช้ Google แปลภาษา บนโทรศัพท์ของคุณไม่ต้องกังวลกับการชาร์จไฟมากเกินไปปลดปล่อยตัวคุณเองจากหน้าจอขนาดเล็กและสนุกกับการใช้แอพนี้บนหน้าจอขนาดใหญ่ จากนี้ไปรับประสบการณ์เต็มหน้าจอของแอปพลิเคชันของคุณด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ MEmu มีคุณสมบัติที่น่าแปลกใจที่คุณคาดหวัง: การติดตั้งที่รวดเร็วและการตั้งค่าที่ง่ายควบคุมได้ง่ายไม่ จำกัด แบตเตอรี่ข้อมูลมือถือและการโทรที่รบกวน MEmu7 ใหม่ล่าสุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ Google แปลภาษา บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยรหัสการดูดซึมของเราผู้จัดการหลายอินสแตนซ์ทำให้สามารถเปิดบัญชี 2 บัญชีขึ้นไปในเวลาเดียวกันได้ และที่สำคัญที่สุดเอ็นจิ้นจำลองพิเศษของเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของPCของคุณและทำให้ทุกอย่างราบรื่นและสนุกสนาน

แสดงเพิ่มเติม

สกรีนช็อตและ & วีดีโอของ Google แปลภาษา บน PC

ดาวน์โหลด Google แปลภาษา บน PC ด้วย MEmu Android Emulator สนุกกับการเล่นบนหน้าจอขนาดใหญ่ • การแปลข้อความ: แปลไปมาระหว่าง 108 ภาษาด้วยการพิมพ์.

ข้อมูลเกม

• การแปลข้อความ: แปลไปมาระหว่าง 108 ภาษาด้วยการพิมพ์
• แตะเพื่อแปล: คัดลอกข้อความในแอปใดก็ได้ แล้วแตะไอคอน Google แปลภาษาเพื่อแปล (ทุกภาษา)
• ออฟไลน์: แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (59 ภาษา)
• การแปลทันใจด้วยกล้อง: แปลข้อความในรูปภาพได้ทันที เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความในรูปภาพ (94 ภาษา)
• รูปภาพ: ถ่ายภาพหรือนำเข้ารูปภาพเพื่อคำแปลที่มีคุณภาพสูงขึ้น (90 ภาษา)
• การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว (70 ภาษา)
• การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ (96 ภาษา)
• Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำและวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง (ทุกภาษา)
• การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: เข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์ Phrasebook ระหว่างแอปกับเดสก์ท็อป
• ถอดเสียง: แปลภาษาต่างๆ ที่คนอื่นพูดได้อย่างต่อเนื่องในแบบเกือบเรียลไทม์ (8 ภาษา)
สามารถแปลภาษาต่อไปนี้ไปมาได้:
กงกณี, กรีก, กวารานี, กันนาดา, กาลิเชียน, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, คริโอ, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, เคชัว, เคิร์ด (กุรมันชี), เคิร์ด (โซรานี), โคซา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, จีน (ตัวเต็ม), จีน (ตัวย่อ), ชวา, ชิเชวา, เช็ก, โชนา, ซองกา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, เซโซโท, เซอร์เบียน, โซโทเหนือ, โซมาลี, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ดิเวฮิ, เดนมาร์ก, โดกรี, ตุรกี, เตลูกู, เติร์กเมน, ทมิฬ, ทวิ, ทาจิก, ทาทาร์, ทีกรินยา, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บอสเนีย, บัมบารา, บัลแกเรีย, บาสก์, เบงกอล, เบลารุส, ปัญจาป, เปอร์เซีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, โภชปุรี, ม้ง, มณีปุระ (มานิพูรี), มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, มิโซ, เมารี, เมียนมา (พม่า), ไมถิลี, ยิดดิช, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, รัสเซีย, โรมาเนีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิงกาลา, ลิทัวเนีย, ลูกันดา, เวลส์, เวียดนาม, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สันสกฤต, สิงหล, สินธี, อังกฤษ, อัมฮาริก, อัสสัม, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อีโลกาโน, อีเว, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, เอสโทเนีย, เอสเปอแรนโต, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โอเดีย (โอริยา), โอโรโม, ไอซ์แลนด์, ไอมารา, ไอร์แลนด์, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เฮติครีโอล
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์
Google แปลภาษาอาจขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้:
• ไมโครโฟนสำหรับการแปลคำพูด
• กล้องถ่ายรูปสำหรับการแปลข้อความผ่านกล้องถ่ายรูป
• ที่จัดเก็บภายนอกสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการแปลออฟไลน์
• บัญชีและข้อมูลรับรองสำหรับการลงชื่อเข้าใช้และการซิงค์ในอุปกรณ์ต่างๆ

แสดงเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Google แปลภาษา บน PC

 • Google แปลภาษา PC

  1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง MEmu และสิ้นสุดการติดตั้ง

 • Google แปลภาษา PC

  2. เริ่ม MEmu จากนั้นเปิด Google Play บนหน้าแรก

 • Google แปลภาษา PC

  3. ค้นหา Google แปลภาษา ใน Google Play

 • Google แปลภาษา PC Install

  4. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Google แปลภาษา

 • Google แปลภาษา PC

  5. เมื่อติดตั้งเสร็จให้คลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่มใช้งาน

 • Google แปลภาษา PC
  Google แปลภาษา PC Google แปลภาษา PC

  6. สนุกกับการเล่น Google แปลภาษา บนพีซีด้วย MEmu

ทำไมถึงควรใช้ Memu สำหรับ Google แปลภาษา

MEmu App Player เป็นอีมูเลเตอร์ Android ที่ดีที่สุดและผู้คนกว่า 50 ล้านคนเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกม Android ที่ยอดเยี่ยม เทคโนโลยีการจำลองเสมือนของ MEmu ช่วยให้คุณเล่นเกม Android หลายพันเกมได้อย่างราบรื่นบนพีซีของคุณแม้แต่เกมที่ต้องใช้กราฟิกมากที่สุด

 • จอใหญ่และกราฟฟิกสวยกว่า; เล่นได้นาน, ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือเน็ตโทรศัพท์.

 • ระบบปรับแต่งปุ่มคีย์บอร์ดและเม้าส์ตามที่คุณเลือก

 • เล่นมากกว่าหนึ่งเกมบน PC ในเวลาเดียวกันด้วยระบบหลายจอหรือ Multi-Instance manager.

พร้อมที่จะเล่นหรือยัง?

หัวข้อร้อน

Google แปลภาษา - FAQs

 • วิธีการใช้ Google แปลภาษา บน PC?

  Use Google แปลภาษา on PC by following steps:

  • Download MEmu, then install and launch it
  • Login to Google Play Store, install the app
  • Enjoy using the app on PC with MEmu
 • ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบในการใช้งาน Google แปลภาษา บน PC มีอะไรบ้าง?
  • Intel or AMD Processor
  • Microsoft Windows 7 and above
  • 2GB of memory
  • 5GB of free disk space
  • Hardware Virtualization Technology
Google แปลภาษา PC
Google แปลภาษา PC
Google แปลภาษา PC
Google แปลภาษา PC